čj.: MF - 79 901/2014/1201 - ref. Ing. J. Pavlíková, Ing. L. Maříková, Ing. R. Kotrba

Obce a hl. m. Praha obdrží ze státního rozpočtu následující druhy dotací (příspěvků):
A. Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015).
B. Ostatní dotace v kapitole Všeobecná pokladní správa.
C. Dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu.

Ad A): Dotace (příspěvky) poskytované v rámci finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích (příloha č. 6 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015) a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hlavního města Prahy (příloha č. 7 k zákonu o státním rozpočtu na rok 2015)

Obsahem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích bude stejně jako v roce 2014 dotace na vybraná zdravotnická zařízení a příspěvek na výkon státní správy. Finanční vztah státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy zahrnuje příspěvek na výkon státní správy. Do finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí a k rozpočtu hl. m. Prahy je pro rok 2015 promítnut vliv meziroční změny počtu obyvatel a změny kapacit ve vybraných zdravotnických zařízeních - dětských domovech do tří let věku podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Celkový objem finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům obcí v úhrnech po jednotlivých krajích a finančního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu hl. m. Prahy se pro rok 2015 rozpočtuje ve výši 8 249 088 tis. Kč, z toho obcím v jednotlivých krajích je určeno 7 434 739 tis. Kč a hl. m. Praze 814 349 tis. Kč.

 

Finanční vztahy obsahují následující účelové dotace na běžné výdaje a příspěvky:

Dotace na vybraná zdravotnická zařízení 23 360 068,- Kč

 

Dotace je určena pro dětské domovy do tří let věku zřizované obcemi podle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, které nejsou příjmově napojeny na soustavu zdravotních pojišťoven. Dotace na jedno místo je stanovena na 93 068 Kč.

Dotace je zúčtovatelná a podléhá finančnímu vypořádání.

Vyúčtování bude provedeno na základě údaje z Ročního výkazu o činnosti poskytovatele ZS pro obor: dětské domovy pro děti do 3 let věku a dětská centra A (MZ) 1 - 01 za rok 2015. (výkaz bude přílohou finančního vypořádání), který vyjadřuje skutečnou kapacitu zařízení (ř. 32). Skutečnou kapacitou zařízení v počtu ošetřovacích dnů se rozumí součet denních stavů provozuschopných míst, tj. počet míst x 365 (366) - počet dnů vyřazení míst z provozu. Provozuschopným místem rozumíme každé místo, na které lze přijmout kojence či dítě do ošetřování. Obce provedou vyúčtování dotací za jednotlivá zařízení.

Příspěvek na výkon státní správy celkem 8 225 728 000,- Kč
z toho: pro obce v jednotlivých krajích 7 411 379 000,- Kč
pro hl. m. Prahu 814 349 000,- Kč

Příspěvek je určen na částečnou úhradu výdajů spojených s výkonem státní správy dle § 62 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Pro rok 2015 zůstává zachována pro všechny kategorie obcí tzv. „kumulovaná“ konstrukce příspěvku, tj. příspěvek představuje součet dílčích částek vypočtených pro jednotlivé správní působnosti.

Pro rok 2015 nebyl objem příspěvku valorizován. V celkovém objemu příspěvku byla zohledněna pouze změna počtu obyvatel u jednotlivých správních obvodů kategorií obcí dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2014 vydané ČSÚ. Dochází tedy k malým rozdílům ve výši příspěvku pro obce z důvodu změn počtu obyvatel správních obvodů.

K drobnému navýšení příspěvku bylo přistoupeno pouze v rámci části „C“ „Postupu pro stanovení výše příspěvku na výkon státní správy jednotlivým obcím a hlavnímu městu Praze“ 1 u obce s rozšířenou působností Brno z důvodu dopadů účinnosti zákona č. 186/2013 Sb., o státním občanství ČR, kdy dochází k nárůstu výkonu agendy zvláštní matriky. Na základě získaných podkladů o náročnosti a nákladech na výkon agendy z minulého roku bylo Ministerstvem vnitra stanoveno ocenění 249,6 tis. Kč na 1 pracovní úvazek. Nárůst výkonu agendy zvláštní matriky by bylo dle odhadu města Brno potřeba pokrýt dvěma pracovními úvazky. V roce 2015 tak bude navýšen příspěvek Brnu o 499,2 tis. Kč.

Postavení hl. m. Prahy při výkonu státní správy je specifické, neboť hl. m. Praha vykonává jak státní správu, která podle zákona přísluší obcím, tak i státní správu, jejíž výkon zajišťují kraje. Na úhradu výkonu státní správy je hl. m. Praze poskytován příspěvek dle § 31 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.

Příspěvek na výkon státní správy pro hl. m. Prahu je stanoven jako součet příspěvku vypočteného použitím pevné sazby na 100 obyvatel hl. m. Prahy (působnost obce) a příspěvku odvozeného od počtu funkčních míst převedených v průběhu reformy veřejné správy a dále od rozsahu dalších delegovaných agend státní správy (působnost kraje).

Pro rok 2015 objem příspěvku na výkon státní správy pro hl. m. Prahu zohledňuje meziroční pokles počtu obyvatel dle bilance obyvatel ČR k 1. 1. 2014. Pevná sazba pro rok 2015 je stanovena, stejně jako v roce 2014, ve výši 61 063 Kč na 100 obyvatel. U působnosti kraje zůstává příspěvek v úrovni roku 2014.

Jestliže obec nebo kraj shledá rozdíl ve výši příspěvku na výkon státní správy (zpravidla k tomu dochází v důsledku odlišného počtu obyvatel správního obvodu u stavebních úřadu) vůči té, která byla zapracována do propočtu příspěvku na rok 2015, zašle obec prostřednictvím krajského úřadu v tomto smyslu žádost o úpravu výše příspěvku Ministerstvu vnitra a její kopii Ministerstvu financí.
Obec kraji současně předá veškeré relevantní podklady, na jejichž základě usuzuje na nesprávnost stanovení výše příspěvku (např. kopii uzavřené veřejnoprávní smlouvy, kopii souhlasu krajského úřadu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy). Příslušný krajský úřad případně připojí další související dokumenty a zašle veškeré podklady spolu se svým stanoviskem Ministerstvu vnitra.
Ministerstvo vnitra (případně i za součinnosti dalších resortů - např. Ministerstva pro místní rozvoj) zaslané podklady posoudí a rozhodne o nutné korekci výše příspěvku na výkon státní správy pro veškeré změnou dotčené obce. Informaci o tomto rozhodnutí Ministerstvo vnitra sdělí obci, která o změnu požádala, dále příslušnému krajskému úřadu a Ministerstvu financí, které na tomto základě rozhodne o provedení příslušného opatření ve vztahu ke schválenému příspěvku.

Dotace nepodléhá finančnímu vypořádání.

Ad B): Ostatní dotace poskytované z kapitoly Všeobecná pokladní správa státního rozpočtu

Mimo finanční vztahy jsou v kapitole Všeobecná pokladní správa rozpočtovány další dotační tituly pro obce a hl. m. Prahu v celkovém objemu 650 480 tis. Kč. V této částce jsou zahrnuty i prostředky rozpočtované v ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“.

V ukazateli „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ je pro obce určena částka 525 000 tis. Kč. Pro oblast regionálního školství v působnosti obcí je vyčleněn v programu 29821 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního školství objem 472 891 tis. Kč, z toho 400 000 tis. Kč je rozpočtováno v podprogramu 298213 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. Cílem podprogramu je navýšit kapacity základních devítiletých škol v působnosti a v majetku obcí. Jedná se o pomoc obcím postižených rezidenční suburbanizací. Tento podprogram existuje od roku 2014. Rozpočtovaná částka zahrnuje jak objem na rozestavěné akce započaté v roce 2014 tak počítá se zařazením nových projektů k financování i v roce 2015. Částka 52 109 tis. Kč je určena obcím v programu 29822 - Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a Vlády ČR, a to na rozestavěné stavby.

Ad C): Dotace poskytované z ostatních kapitol státního rozpočtu

Dotace pro obce a hl. m. Prahu z ostatních kapitol státního rozpočtu jsou rozpočtovány v celkovém objemu 16 914 323 tis. Kč. Kapitolou s nejvyšším objemem neinvestičních dotací určených pro obce a hl. m. Prahu je kapitola Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zde jsou rozpočtovány neinvestiční dotace v předpokládané výši 9 923 643 tis. Kč. Jedná se zejména o dotace na přímé náklady na vzdělávání poskytované hl. m. Praze.

Obcím jsou dále poskytovány neinvestiční dotace z ostatních kapitol. Zejména se jedná o neinvestiční dotace z kapitoly Ministerstva práce a sociálních věcí (např. na činnosti vykonávané obcemi v oblasti sociálně-právní ochrany dětí), Ministerstva pro místní rozvoj (zejména transfery z příslušných operačních programů) a Ministerstva kultury (např. transfery zaměřené na obnovu památek a architektonického dědictví).

V rámci resortních programů jsou obcím a hl. m. Praze rozpočtovány investičních dotace z ostatních kapitol státního rozpočtu ve výši 3 309 569 tis. Kč.

Dotace ze státního rozpočtu pro dobrovolné svazky obcí

Ve státním rozpočtu nejsou rozpočtovány téměř žádné dotace pro dobrovolné svazky obcí. Tato skutečnost je způsobena tím, že neexistuje dotační titul, který by byl určen výhradně pro dobrovolné svazky obcí. Jako o dotacích pro dobrovolné svazky obcí je o nich obvykle účtováno až v průběhu rozpočtového roku při jejich uvolňování.

Zřizovateli škol a školských zařízení jsou dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů i dobrovolné svazky obcí. Nemají daňové příjmy a jsou financovány zejména z dotací členských obcí. Dobrovolné svazky obcí mají dle aktuální právní úpravy nárok na příspěvek na školství.

V roce 2015 bude dobrovolným svazkům obcí tak jako doposud uvolněn příspěvek na žáka ze státního rozpočtu cestou mimořádné účelové dotace na základě žádosti dobrovolného svazku z kapitoly Všeobecná pokladní správa, pol. „Další prostředky pro řešení aktuálních problémů ÚSC“. Výše příspěvku na žáka v případě školského zařízení zřizovaného dobrovolným svazkem bude i v roce 2015 stanovena tak, aby korespondovala s výší prostředků na jednoho žáka v systému rozpočtového určení daní pro obce. Hlavním východiskem pro určení výše příspěvku na žáka navštěvujícího školské zařízení zřizované dobrovolným svazkem bude daňová predikce použitá pro sestavení státního rozpočtu na rok 2015 a počty dětí a žáků k 30. 9. 2014.

Jak Vám mohu pomoci?

Chci poradit s ovládaním

Zvýrazním všechny prvky stránky, pro které je dostupná nápověda a Vy si zvolíte ten, který chcete vysvětlit.

Chci napsat adminovi

Máte potíže s ovládaním, něco Vám nefunguje a nebo máte návrh na zlepšení? Napište adminovi.

Rozumím Tento web používá cookies k zajištění potřebné funkcionality. Dalším použitím webu s tím souhlasíte. Více informací »